Pirkimo taisyklės

1. Sąvokos

1. Pirkimo ir pardavimo sąlygos – nuotolinė prekių ar paslaugų pirkimo/pardavimo sutartis, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo pareigas ir teises, perkant prekes ir paslaugas bei apmokėjimo už jas sąlygas, pristatymo tvarką ( jei prekės siunčiamos) ir grąžinimas, šalių pareigos ir kitos nuostatos, susijusios su prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimu www.ritelart.com svetainėje.

1.2. Pardavėjas – Ritel Art, Įmonės registracijos Nr. 01055012 (Išleista Vokietijoje)

1.3. Pirkėjas – 1) asmuo, sulaukęs pilnametystės pagal Vokietijos įstatymus, kurio veiksnumas nėra ribojamas teismo sprendimu; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau paminėtų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, el.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Sąlygos ir taisyklės yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas; juose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė ir kitos galimos sąlygos, susijusios su prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimu. inertiškas puslapis – www.ritelart .com

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti, papildyti ar taisyti taisykles. Pirkėjai apie taisyklių pakeitimus, pataisymus ar papildymus informuojami interneto svetainėje www.ritelart.com. Pirkėjai turi susipažinti su šiomis taisyklėmis prieš pirkdami prekę/paslaugą. Nauji nuostatai, taisyklių pakeitimai, papildymai įsigalioja juos paskelbus www.ritelart.com puslapyje su priedu „Taisyklės keičiasi“ ir taisyklių pakeitimo data.

2.3. Pirkti prekes ir paslaugas iš www.ritelart.com svetainės turi teisę tik tie Pirkėjai, kurie atitinka taisyklių 1.3 punktą. Pirkėjas registruodamasis ir pirkdamas prekes bei paslaugas patvirtina, kad atitinka 1.3 punkto reikalavimus. Pardavėjas pasilieka teisę prašyti Pirkėjo pakartotinai patvirtinti asmens duomenis, iškilus neaiškumams.

3. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo teisinių santykių atsiradimo momentas

3.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ar paslaugas iš www.ritelart.com svetainės, Pardavėjo informacijos laukeliuose turi įvesti atitinkamą užsakymo įvykdymui informaciją: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jam elektroniniu paštu arba SMS žinute būtų siunčiama informacija ir pranešimai, reikalingi prekių užsakymų vykdymui. Pirkėjas sutinka, kad dalis Pirkėjo Asmens duomenų būtų perduodami Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), kad būtų įvykdytas užsakymas ir tinkamai suteikta paslauga.

3.2. Pirkėjui išsirinkus prekę ar paslaugą ir sudarius prekių krepšelį bei tai patvirtinus atlikus visus užsakymo veiksmus, laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis ir pardavimo teisiniai santykiai.

3.3. Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu arba SMS žinute, kai teisingai atlikti visi užsakymo veiksmai.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas www.ritelart.com svetainėje Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę Taisyklių nustatyta tvarka atsisakyti užsakytų prekių ir paslaugų.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir paslaugas pagal taisykles.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes ir naudodamasis www.ritelart.com paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, nurodytų svetainėje – www.ritelart.com ir nepažeisti Vokietijos Respublikos įstatymų.

5.2. Pirkėjas, registruodamasis arba įsigydamas prekes ir paslaugas interneto svetainėje www.ritelart.com, įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys būtų teisingi.

5.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims registracijos ir pirkimo formoje, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el.paštu: ritelartstudio@gmail.com

5.4. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir paslaugas per nurodytą laikotarpį.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti ar keisti svetainės www.ritelart.com funkcijas, išdėstymą, nutraukti ar koreguoti svetainės dalis.

6.2. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti www.ritelart.com svetainėje teikiamų paslaugų teikimą.

6.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti www.ritelart.com paslaugų ir prekių apimtį, būdą, paslaugų teikimą, kainas.

6.4. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti interneto svetainės www.ritelart.com stabilumui ir informacijos saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo sustabdyti, apriboti arba panaikinti Pirkėjo naudotojo ir Pirkėjo veiksmus, taip pat galimybė naudotis svetaine – www.ritelart.com

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas ir prekes Taisyklėse numatytomis nuostatomis ir sąlygomis, kad Pirkėjas galėtų įsigyti ir naudotis www.ritelart.com teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis Vokietijos teisės aktų nustatyta tvarka ir Taisyklių 3 punkte nurodytomis nuostatomis.

7.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 6.1. – 6.4 punktuose padaryti pakeitimai.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir paslaugas Pirkėjo nurodytu adresu arba numatytu paslaugos pristatymo būdu pagal „Prekių pristatymo sąlygų“ taisykles.

7.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir paslaugas „Prekių ir paslaugų grąžinimo sąlygose“ nurodytomis sąlygomis.

8. Keitimasis informacija

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2 punkte nustatyta tvarka Pirkėjo nurodyta kontaktine informacija.

8.2. Kilus klausimams ar spręsdamas problemą, Pirkėjas siunčia žinutes Pardavėjo puslapyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9. Prekių pristatymas

9.1 Pirkėjui užsakius prekes interneto svetainėje – www.ritelart.com, pirkėjas pasirenka pristatymo būdą. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užpildyti reikiamus duomenis tinkamam paslaugos atlikimui. Jeigu informacija užpildyta neteisingai dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už prekės neatvykimą. Prekės pristatomos Vokietijoje, Europos teritorijoje, JAV, Australijoje.

9.2. Pirkėjas užsakytas prekes priima pagal pasirinktą atsiėmimo būdą. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių savo pasirinktu būdu ir apie tai neinformuoja Pardavėjo, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų. Prekę grąžinus siuntėjo adresu, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją nurodytais kontaktiniais duomenimis dėl pakartotinio prekės išsiuntimo.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti pirkėjui prekių aprašymuose nurodytais terminais (jei prekės pagamintos, jos bus išsiųstos per dvi darbo dienas, jei prekė turi būti pagaminta, pagaminimo laikotarpis bus 12-16 dienų ir išsiųstas per dvi darbo dienas). Šios sąlygos netaikomos tais atvejais, kai Pardavėjas sandėlyje neturi reikalingų ar alternatyvių prekių ir Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad, susiklosčius nenumatytoms nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo prekių aprašymuose nurodytų terminų arba Pirkėjo aptartas prekių pristatymo terminas ir Pirkėjas. Pardavėjas. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas nedelsdamas susisiekia su Pirkėju ir derina prekių pristatymo datą bei kitus su pristatymu susijusius klausimus.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo termino pažeidimą, kai nuo Pardavėjo nepriklausančios aplinkybės sąlygoja šį pažeidimą.

10. Prekių grąžinimas

10.1. Pinigai už paslaugas grąžinami. Suteikiame 100% pinigų grąžinimo garantiją, jei prekė ar paslauga atšaukiama dėl www.ritelart.com kaltės. Pinigai bus grąžinti Jums pateikus raštišką prašymą el.paštu – ritelartstudio@gmail.com, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo ir prašymo nagrinėjimo pabaigos.

10.2. Prekių grąžinimo sąlygos

10.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, o prekės keičiamos ir grąžinamos www.ritelart.com pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

10.2.2. Pagal pirkimo-pardavimo taisykles, pirkėjas elektroniniu paštu ritelartstudio@gmail.com turi atsiųsti prašymą grąžinti prekę ir nurodyti priežastis, dėl kurių nori grąžinti prekę.

10.2.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl nustatytų prekės trūkumų ar trūkumų, apmoka Pardavėjas, jeigu grąžinamos prekės turi trūkumų ar defektų. Jeigu prekės trūkumų ar defektų nenustatoma, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

10.2.4. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 10.2.1 punkte nurodytu atveju, turi būti laikomasi šių sąlygų:

10.2.4.1. pageidautina, bet neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje, nepažeistoje pakuotėje;

10.2.4.2. grąžinama prekė turi būti tokios pat komplektacijos, kokios buvo užsakyta ir gauta Pirkėjo; paketai, kuriems buvo pateiktas bendras pasiūlymas, negali būti skaidomi;

10.2.4.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, nepakitusi fizinės formos ar sudėties, švari ir tvarkinga;

10.2.4.4. grąžinamos prekės turi būti su visomis originaliomis etiketėmis;

10.2.4.5. pateikiamas raštiškas prašymas, kuriame nurodomas noras pakeisti prekę kokybiška preke, ištaisyti prekės trūkumus ir trūkumus, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus;

10.2.4.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kvitas, sąskaita, prekės priėmimą įrodantis dokumentas, užsakymo patvirtinimo el. paštas).

10.2.5. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias Pirkėjui teikiamos paslaugos ir prekės tokios, kokios buvo nurodytos perkant www.ritelart.com svetainėje; susitarimams dėl individualaus prekių, pagamintų pagal specialius Pirkėjo nurodymus, užsakymo, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar išsilavinimą; sutartims dėl greitai gendančių prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; skaitmeninio turinio teikimo sutartims, jeigu skaitmeninis turinys buvo pradėtas teikti gavus išankstinį aiškų Pirkėjo sutikimą ir pripažinus, kad dėl to jis neteks teisės atsisakyti sutarties.

10.2.6. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, taip pat patvirtina, kad supranta, jog Pirkimo pardavimo taisyklių 10.2.5 punkte nurodytoms prekių kategorijoms priskiriama ir kosmetika, t.y., Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės atsisakyti Pirkimo pardavimo taisyklių sutartis dėl šių prekių buvo sudaryta nenurodant priežasties.

10.2.7. Sutarties atsisakymo terminas baigiasi po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytas prekes arba: jei Pirkėjas užsisakė daugiau. nei viena prekė viename užsakyme ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas asmuo, neįskaitant vežėjo, gauna paskutinę prekę; jeigu prekės pristatomos skirtingomis partijomis ar dalimis, – nuo ​​tos dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo paskirtas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

10.2.8. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui visas Pirkėjo sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo sumokėtas pristatymo išlaidas, ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą. Visa suma grąžinama į Pirkėjo nurodytą sąskaitą pasirinktu pinigų pervedimo būdu. Tais atvejais, kai Pirkėjui pristatytos prekės patenka į Pirkimo pardavimo taisyklių 2.6 punkte nurodytas kategorijas, pristatymo mokestis negrąžinamas.

10.2.9. Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, atsiradusių Pirkėjui pasirinkus kitą būdą nei Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

10.2.10. Pardavėjas negali grąžinti Pirkėjui sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

10.2.11. Pirkėjas privalo išsiųsti prekes pardavėjui arba jo įgaliotam asmeniui per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą ir prekių ar paslaugų grąžinimo pardavėjui dienos. Pirkėjui įgyvendinus sutarties atsisakymą, Pirkėjas tiesiogiai padengia prekių grąžinimo išlaidas.

Jūsų naudotojo privatumas yra svarbiausias jūsų verslui, todėl skirkite laiko tiksliai ir išsamiai politikai parašyti. Naudokite paprastą kalbą, kad įgytumėte jų pasitikėjimą ir įsitikintumėte, kad jie nuolat grįžta į jūsų svetainę!

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top